شکلات تخته ای تلخ ۵۸٪ (کره دار)


  • توضیحات
  • ویژگیها