شکلات تخته ای تلخ ۸۴٪ (کره دار)


  • توضیحات
  • ویژگیها